Trục tiện chính xác

Trục tiện chính xác do Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Phôi thép
Ứng dụng: Cho máy công nghiệp

039.653.1280